OVER ONS

Ontstaan
Prisma vzw is in 1998 opgericht. Het Onderwijs- en Jeugdcentrum heeft een tweetalige werking. Oorspronkelijk gingen wij van start als een culturele vereniging voor en door de Turkse gemeenschap in Brussel. Vandaag is zowel ons aanbod als leerlingenbestand zeer divers. Alle leerlingen van het basis en secundair onderwijs kunnen bij ons terecht: in 2010 vonden maar liefst 280 leerlingen uit 80 verschillende Brusselse scholen de weg naar Prisma.
Dankzij onze inspanningen gedurende de afgelopen jaren beschikken wij inzake studiebegeleiding over veel expertise. Die studiebegeleiding richt zich op de lange termijn en behelst dus veel meer dan alleen maar huistaakbegeleiding. Onze studiebegeleiding besteedt zeer veel aandacht aan structuur, geloof in eigen kunnen, het stimuleren van het zelfvertrouwen van onze leerlingen en het ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten van de leerlingen.
Deel van groter geheel
Prisma vzw maakt deel uit van de Federatie van Actieve Verenigingen van België (Fedactio). Deze koepelorganisatie – in mei 2010 opgericht door 25 verenigingen – bestaat uit middenveldorganisaties die een antwoord willen bieden op de economische, sociale en culturele uitdagingen van deze tijd. Fedactio is een landelijke organisatie en bijgevolg actief in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
Uitbreiding van onze werking
In juni 2012 hebben lokale verenigingen, gegroepeerd onder het onderwijs- en jeugdplatform van Fedactio (Prisma in Brussel, Academie in Antwerpen, Gouden Meridiaan in Gent, Poorten Bruggen in Sint-Niklaas, De Oase in Zele), besloten om samen te werken met het oog op het coördineren van hun inspanningen en hun ervaringen te delen om zodoende een adequate ondersteuning te bieden aan studenten en hun families.
In 2016 hebben we besloten om ook te buigen over twee andere noden. Deze kunnen we onder verdelen in ‘Socio-culturele en educatieve activiteiten’ en ‘Liefdadigheidsactiviteiten’.
Onze visie
Wij stellen een samenleving voor waarin burgers in harmonie met elkaar leven. Dit streven kan enkel bereikt worden door individuen goed op te leiden en hen met de nodige en juiste competenties (vaardigheden) uit te rusten. Daarom vormt onderwijs in onze visie een essentiële schakel in de ontwikkeling van een mens.
Door middel van begeleiding op maat, bijlessen en studiebegeleiding zijn we ervan overtuigd dat er een ruime vooruitgang geboekt kan worden op de leerprestaties van de leerlingen.
Hierbij legt vzw Prisma de nadruk op de zelfontwikkeling van de leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij de ontwikkeling en het onderwijsproces van hun kinderen.
Taalbeleid
Taalbeleid is de rode draad doorheen alle opleidingen en activiteiten van Prisma. Voor jonge mensen die een succesvolle toekomst willen uitbouwen, is communicatie – zowel geschreven als gesproken taal – immers van zeer groot belang. Wij zien er op toe dat het taalbeleid in onze school voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken wij op basis van praktische thema’s en heuse woordpakketten. De bedoeling is duidelijk: via het taalvaardig(er) maken van uw kinderen willen wij de inburgering bevorderen en de toekomstkansen van onze leerlingen gaaf houden.
Diversiteit
Prisma kent een grote diversiteit zowel binnen het team zelf als onder de leerlingen. Elke leerling uit het basis en secundair onderwijs kan bij ons terecht. Wij geven alle leerlingen de kans om zich verder te ontwikkelen, ongeacht taal, geslacht, afkomst of geloofsovertuiging. Ons diversiteitsbeleid is erop gericht de verschillen te waarderen en iedereen dezelfde kansen te geven zich te ontplooien. Op die manier krijgt elk individu de kans ten volle deel te nemen aan de maatschappij. Bij Prisma steunen wij de basisprincipes van het ‘Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding’. Wij geloven in het basisprincipe ‘vrijheid van meningsuiting en de vrijheid om overtuigingen op een vredelievende manier te uiten en te veruiterlijken’. Het Prisma-team en het leerlingenbestand is zeer divers waardoor wij het belangrijk achten op een duidelijke en transparante manier te communiceren over onze omgang met diversiteit. Wij beschouwen deze diversiteit als een rijkdom voor onze organisatie en voor de samenleving. Prisma steunt de interculturele samenleving en benadrukt het belang van respect voor ieders mening of overtuiging. Daarom geloven wij in dialoog en overleg om moeilijke situaties aan te pakken. Wij betrekken het thema diversiteit tijdens al onze activiteiten rond taal, cultuur en burgerzin teneinde de leerlingen te leren omgaan met verschillen en ze optimaal voor te bereiden op het samenleven in onze diverse maatschappij. Burgerzin
Elke dag werken wij aan de maatschappelijke bewustwording van onze leerlingen. Burgerzin maakt dan ook integraal deel uit van al onze activiteiten en projecten waarbij zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Telkens voorziet Prisma interessante lessen, concrete projecten en leerzame uitstappen in het kader van een bepaald thema: een bezoek aan de nationale luchthaven, een toelichting over de werking van de politie, een bezoek aan het rusthuis, een gesprek over duurzame energie en respect voor het milieu, een uitstap naar het parlement, enz. Onze focus ligt niet alleen op onze eigen maatschappij, maar ook op de wereld daarbuiten. Wij verruimen het perspectief van onze leerlingen met activiteiten rond diversiteit, interculturaliteit en wereldburgerschap. Zo creëren we bij hen het gevoel dat ze deel uitmaken van een groter geheel: Europa, maar ook de rest van de wereld. Wij verlangen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot volwaardige en zelfstandige individuen.